คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล GLOBE Student Research Competition 2024 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
02 / พ.ค. / 2567

🔰 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล GLOBE Student Research Competition 2024 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธาน และ ดร. กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับเพื่อนๆ นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

แชร์