คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และวิเคราะห์ประเด็นที่หลักสูตรยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อหาวิธีการปรับปรุง (Gap Analysis) รุ่นที่ 4
19 / เม.ย. / 2567

🔰 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และวิเคราะห์ประเด็นที่หลักสูตรยังไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อหาวิธีการปรับปรุง (Gap Analysis) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล และห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

แชร์