โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
02 / พ.ค. / 2567

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2567 โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อให้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานิสิต ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึง workshop
โครงการพัฒนานิสิต และเก็บขยะพัฒนาชายหาดบางเสร่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ENVI GREEN

แชร์