โครงการ KU Staff International Mobility (KUSIM) ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
30 / พ.ค. / 2567

🔰โครงการ KU Staff International Mobility (KUSIM) ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Staff International Mobility: KUSIM) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระยะสั้น กับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม สำนักหอสมุด สำนักบริหารการศึกษา สำนักงานกฎหมาย และกองบริหารยุทธศาสตร์ จำนวน 15 ท่าน

ตลอดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน NPUST โครงการเยี่ยมชมหอสมุดและส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ NPUST (Library and Exhibition Hall) เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center) และเยี่ยมชมศูนย์ป้องกันสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (Center for Environmental Protection, Safety and Health) เพื่อปฏิบัติกระบวนการย้อมคราม (Indigo Dyeing)

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองเกาสง (Kaohsiung) อีกทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นสากลแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ซึมซับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปิดมุมมองเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้คนจากเชื้อชาติที่แตกต่างกัน

เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.
國立屏東科技大學National Pingtung University of Science and Technology-NPUST

แชร์