📢📢 นิสิต กพส.ยื่นกู้ กยศ.รายใหม่(ทุกชั้นปี) และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย (ปี1)📢📢 ปีการศึกษา 2564
17 / ก.ย. / 2564 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

📢📢ประกาศขั้นตอนการพิมพ์สัญญาและเบิกเงิน เฉพาะของผู้กู้รายใหม่(ทุกชั้นปี) และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย(ปี1)📢📢 ปีการศึกษา 2564
** รบกวนผู้กู้อ่านขั้นตอน และรายเอียด ตามลิ้งค์แนบทุกลิ้งค์ ก่อนทำการกู้ยืม**
📌 ผู้กู้รายใหม่(ทุกชั้นปี) และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย (ปี1) จะต้องทำการยื่นกู้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ DSL และระบบใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที 30 ก.ย. 64 พร้อมส่งเอกสาร ข้อ 1.3 ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
📌 ตรวจสอบสาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 4 ลักษณะ โดยมีเงื่อนไขตามลิ้งค์แนบ https://drive.google.com/…/130TmGWIuH71eorx8fKF…/view…

✅ 1.ระบบ DSL ตามลิ้งค์แนบ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
1.1 ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL ของผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าที่มาจากมัธยมปลาย ตามลิ้งค์แนบ https://me-qr.com/data/pdf/130396.pdf
1.2 💢ขั้นตอนการพิมสัญญา การพิมพ์แบบเบิกเงิน ในระบบ DSL และการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าที่มาจากมัธยมปลาย 💢 ตามลิ้งค์แนบ https://drive.google.com/…/1v76TOszabxTQ…/view…
** ผู้กู้ที่พิมพ์สัญญา 6 หน้าแล้ว แต่ยังพิมพ์แบบเบิกเงินไม่ได้ รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ 095-6032619 , 080-0907572 ในวันและเวลา ราชการ หรือทักแชทเพจ facebook ทุนการศึกษา มกกพส กยศกรอ**
1.3 การส่งเอกสารยื่นกู้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ตามภาพแนบ โดยเอกสารทุกฉบับต้อง💢 ใช้ปากกาน้ำเงินลูกลื่นในการเซ็นเท่านั้น💢💢ห้ามใช้แม็กเย็บ ห้ามใช้ปากกาเจล ปากกาดำ ห้ามเซ็นผ่านไอแพด💢 โดยมีเอกสาร ดังนี้
(1) พิมพ์สัญญา จำนวน 2 ชุด ( 1ชุด มี 6 แผ่น รวมเป็น 12 แผ่น) พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
(2) พิมพ์แบบเบิกเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
(3) สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ / ผู้แทน คนละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน
(4) (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ของผู้กู้ / ผู้แทน คนละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาน้ำเงิน

✅ 2. ยื่นกู้กยศ.ในระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย โดยข้อนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้แนบเอกสาร ตามลิ้งค์แนบ https://itservice.kps.ku.ac.th/student
📌แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ตามเอกสารแนบ https://drive.google.com/…/1XBl3B…/view…
(1) กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำ ให้ข้าราชการเซ็นรับรองรายได้และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) กรณีผู้ปกครองทำงานประจำ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทได้ (ไม่ใช่เอกสารสลิปเงินเดือน)
📌หนังสือรับรองสถานภาพบิดา-มารดา เช่น หย่าร้าง แต่ไม่มีใบหย่า ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพ กยศ มจ.05 ตามแนบ http://www.stdloan.mju.ac.th/downloads/2563/slfmju05.pdf

แชร์