🌏 The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Services
02 / ต.ค. / 2564 สํานักงานเลขานุการ
รายละเอียด

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่าย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Services ครั้งที่ 3 (ICELS2022) ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ (virtual conference)

📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.icels2022.org/

วัน - เวลา

🗓 จัดการประชุมระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

📌 กำหนดการลงทะเบียน
• Deadline of abstract submission – January 31, 2022

• Notification of abstract acceptance – February 15, 2022

• Deadline of full paper submission – February 20, 2022

• Notification of conference program – February 25, 2022

• Deadline of Early bird Registration – February 28, 2022

📌 ลงทะเบียนได้ที่
http://www.icels2022.org/

แชร์