🎉 👏 ขอแสดงความยินดีกับ 👩✨นางสาวมัลลิกา ศรีชมภู นิสิตปริญญาเอกคณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
07 / Nov / 2021
🌏🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ 👩✨นางสาวมัลลิกา ศรีชมภู นิสิตปริญญาเอกคณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม👏👏
🎖เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคบรรยาย “ระดับดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

📌✨จากผลงานวิจัย “ช่วงเวลาเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืชในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน”

🔸อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผศ.ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, รศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ, ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว
Share