โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตในห้องปฏิบัติการ
13 / มิ.ย. / 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 นิสิตปริญญาโท-เอก ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย และ ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการอาคาร EV1 ชั้น 5

ห้อง 205 อาคาร EV1

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

21 มิถุนายน 2567

เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

แชร์