ทุนให้โอกาสนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งเเวดล้อม กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
08 / ก.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

🎓 ทุนให้โอกาสนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิดศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

 1. ทุนสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก
  – ให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ตามจ่ายจริง ระดับปริญญาโทไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
  และปริญญาเอกไม่เกิน 3 ปีการศึกษา จำนวนเงินปีละไม่เกิน 40,000 บาทต่อคน จำนวนภาควิชาฯละ 3 ทุน

  เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากทุนให้โอกาสฯ ของฝ่ายวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ทุนให้โอกาสฯ ของฝ่ายวิจัย
  คณะสิ่งแวดล้อม ยังมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนทุนที่ประกาศรับ ให้ไปขอรับการสนับสนุนทุนให้โอกาสฯของฝ่ายวิจัย
  คณะสิ่งแวดล้อมก่อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในสาขาหนึ่งสาขาใด ในระดับบัณฑิตศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เป็นผู้สามารถทำการศึกษาได้เต็มเวลา
 • การสมัครและการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนคณะ

2. เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับและส่งใบขอรับทุน มาที่เลขานุการกองทุน โดยกรรมการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณา
โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. การรับทุนต่อเนื่องในปีถัดไป
– สำหรับแผนวิจัยต้องมีรายงานผลการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ตึ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ
– สำหรับแผนที่มีการเรียน ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับปริญญาโท และ ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับปริญญาเอก
หากไม่มีการลงทะเบียนรายวิชา ต้องมีผลการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง
3. เมื่อสำเร็จการศึกษา
– ระดับปริญญาโท : ส่งเรื่องเต็มในการประชุมวิชาการ หรือ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 หรือ วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
– ระดับปริญญาเอก : ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูสระดับนานาชาติ

3.การเพิกถอนการให้ทุน และการชดใช้ทุน

 1. นิสิตมีผลการวิจัย หรือผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ตามข้อ 2 (2) จะเพิกถอนการให้ทุนปีถัดไป และ
  ไม่สามารถกลับเข้ามาสมัคร รับทุนได้อีก
 2. หากนิสิตผู้ได้รับทุนไม่สามารถจบการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นิสิตต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปทั้งหมด

***ขอรับและนำส่งใบสมัครที่กองทุนคณะสิ่งแวดล้อม (คุณสายสุนีย์ สิงห์คำ)
โดยให้ภาควิชาฯส่งรายชื่อนิสิตผู้ผ่านความเห็นชอบมายังคณะฯ โดยให้ส่งเอกสารการขอรับทุน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

แชร์