แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ฝ่ายบริการการศึกษา สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
10 / ก.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

นิสิตสามารถ download แบบฟอร์มที่ต้องการได้ที่ link ด้านล่าง

1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน มก.

ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือรักษาสถานภาพนิสิตล่าช้า, เพิ่ม หรือ ถอน รายวิชาล่าช้า, ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิจหรือลงทะเบียนเกิน 7 หน่วยกิตสำหรับภาคฤดูร้อน, ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต, ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา, ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
>>>คลิ๊ก<<<

2. คำร้องขอย้ายสาขา >>>คลิ๊ก<<<

3. ใบลาพักการศึกษา >>>คลิ๊ก<<<

4. คำร้องทั่วไป มก. / ขอใบแทนปริญญาบัตร, เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล, แจ้งคำร้องเรื่องอื่น ๆ
>>>คลิ๊ก<<<

5. คำร้องทั่วไปคณะสิ่งแวดล้อม / กรณีที่ไม่ต้องเสนอคณบดีพิจารณา เช่น ขอเลื่อนสอบ, ขออนุญาตหยุดเรียน, แจ้งคำร้องเรื่องอื่น ๆ, ขอหนังสือฝึกงาน, ขอหนังสือรับรอง >>>คลิ๊ก<<<

6. ใบขอลาออก >>>คลิ๊ก<<<

แชร์