🥳🌏ขอแสดงความยินดี 💐ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์
04 / Apr / 2022
🥳🌏คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่ 💐ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564
Share