กองทุนคณะสิ่งแวดล้อม
กองทุนคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนานิสิต และบุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้

 • สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยกของบุคลากร
 • สนับสนุนการพัฒนานิสิต
 • ส่งเสริมงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • สนับสนุนการพัฒนาทางด้านกายภาพ
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 • สนับสนุนด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนนิสิตจากกองทุนคณะสิ่งแวดล้อม

 1. ทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. ทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
 3. ทุนสำหรับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ
 4. ทุนสนับสนุนการทำวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตร์
 5. ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัญฑิตศึกษา
 6. ทุนสำหรับนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 7. ทุนสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาประเภทฉุกเฉิน
 8. ทุนช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

เข้าร่วมสบทบกองทุนคณะสิ่งแวดล้อม

ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมสบทบกองทุนคณะสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกวิธีการบริจาคได้ดังนี้

 • บริจาคเป็นเงินสดได้ที่คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โอนเงินเข้าบัญชี. ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 0962000011
  เมื่อบริจาคแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มาที่คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีเมล์  envi@ku.ac.th หรือ แฟกซ์ หมายเลข 02 579 2945
  ผู้บริจาคสามารถเลือกรับใบเสร็จรับเงินได้ที่คณะสิ่งแวดล้อม หรือ สามารถระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์

– เงินบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า –