ตรวจสอบสภาพอากาศ
รายงานคุณภาพอากาศ
PM2.5
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
N/A
ระดับ: ดีมาก
PM10
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
N/A
ระดับ: ดีมาก
PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)
N/A
ระดับ: ดีมาก
ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าปัจจุบัน (ppb)
N/A
ระดับ: ดีมาก
KU TOWER
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์