คณะสิ่งแวดล้อม
ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประวัติคณะ

คณะสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2560 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีคณะตามประกาศแบ่งส่วนราชการที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 15 คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย และ 2 สถาบันสมทบ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 6 คณะวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 5 คณะ และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจำนวน 4 คณะ

คณะสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2560 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีคณะตามประกาศแบ่งส่วนราชการที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 15 คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย และ 2 สถาบันสมทบ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 6 คณะวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 5 คณะ และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจำนวน 4 คณะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถและมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสามารถออกไปช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีมติให้จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งถือเป็นคณะลำดับที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยรวมหน่วยงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้บริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยสืบต่อไป

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 4 หน่วยงานได้แก่ 1. สำนักงานเลขานุการ 2. ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 4. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ ยังจัดให้มี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาเขตกำแพงแสน อีก 1  โครงการ สำหรับการบริหารจัดการคณะสิ่งแวดล้อม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม  วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยปัจจุบัน สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์  สถาปนจารุ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี