คณะสิ่งแวดล้อม
ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปรัชญา

” วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย
ผ่านกระบวนการประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน “