สายตรงคณบดี
การพัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก
สายตรงคณบดี
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
ข้อตกลงเบื้องต้น
  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเป็นข้อเท็จจริงและไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
  • กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน
  • คณะสิ่งแวดล้อมขอสงวนข้อมูลที่ท่านได้ติดต่อไว้เป็นความลับ