คณะสิ่งแวดล้อม
ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
พันธกิจ

“การผลิตบุคลากรและ
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรากฐานการศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย”

“การผลิตบุคลากรและ
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อม กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม”

วัตถุประสงค์

  • การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
  • การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
  • การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
  • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ