รอบรั้วคณะสิ่งเเวดล้อม
รอบรั้วคณะสิ่งเเวดล้อม
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED สำหรับบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.10 น. จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และการใช้เครื่อง AED (Automated External Defibrillator) สำหรับบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร จัดทีมเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR + AEDณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 / พ.ค. / 2567
อ่านต่อ
รศ. ดร. วิรงค์ จันทร ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติ เผยแพร่ผลงานแผนที่มวลชีวภาพของป่าเขตร้อนทวีปแอฟริกาและเอเซียที่มีคุณภาพสูง

รศ. ดร. วิรงค์ จันทร ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยนานาชาติ เผยแพร่ผลงานแผนที่มวลชีวภาพของป่าเขตร้อนทวีปแอฟริกา และเอเซียที่มีคุณภาพสูง ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการตรวจจับด้วยเซนเซอร์ LiDAR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีสุดในปัจจุบัน ร่วมกับการตรวจวัดต้นไม้ในแปลงวิจัยภาคพื้นดินความละเอียดสูง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องอย่างยิ่งยวดในการประเมินศักยภาพการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของป่าเขตร้อน ด้วยเทคโนโลยีทางอวกาศ งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร Scientific Data ซึ่งเป็นวารสารในเครือ Nature ( IF = 9.8 )

03 / พ.ค. / 2567
อ่านต่อ
คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล GLOBE Student Research Competition 2024 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล GLOBE Student Research Competition 2024 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธาน และ ดร. กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับเพื่อนๆ นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ

02 / พ.ค. / 2567
อ่านต่อ
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567 โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อให้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานิสิต ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึง workshop โครงการพัฒนานิสิต และเก็บขยะพัฒนาชายหาดบางเสร่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ENVI GREEN

02 / พ.ค. / 2567
อ่านต่อ
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 🌎คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567 โดยรศ.ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมกรรมการพัฒนานิสิต 👉เพื่อให้นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานิสิต ณ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึง workshop โครงการพัฒนานิสิต และเก็บขยะพัฒนาชายหาดบางเสร่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ENVI GREEN

29 / เม.ย. / 2567
อ่านต่อ