ข่าวประกาศ
  • ข่าวสารทั้งหมด
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  • สํานักงานเลขานุการ
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายงานคุณภาพอากาศ
วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:45 น.
PM2.5
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
20
ระดับ: ดีมาก
PM10
ค่าปัจจุบัน (µg/m3)
31
ระดับ: ดีมาก
PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)
16
ระดับ: ดีมาก
ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าปัจจุบัน (ppb)
6
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลสภาพอากาศ จาก KU Tower
ดูเพิ่มเติม
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรา
คณะสิ่งแวดล้อม
ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แชร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยผ่านกระบวนการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน