หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน้ำจืด ระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเล การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหรรม การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรือนกระจก การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตร วท.บ.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้นการวิเคราะห์ระบบและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ การสื่อสารความรู้เพื่อชุมชน และการทำงานเป็นทีมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน