หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรู้ความชำนาญทั้งเชิงทฤษฎีและการวิจัยขั้นสูง สามารถพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลุ่มลึก เป็นระบบ และผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยความมีจิตสาธารณและจรรยาบรรณวิชาชีพสิ่งแวดล้อม