หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและต่อยอดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วยความมีจิตสาธารณและจรรยาบรรณวิชาชีพสิ่งแวดล้อม