มูลนิธิชัยพัฒนา 🖋ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะสิ่งแวดล้อม
22 / Nov / 2021
✨🖋 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


✨ ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนิน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำริ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

🌿 โครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เป็นการต่อยอดการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๓

🌿 จากการดำเนินงานโครงการฯ กว่า ๓๐ ปี มีการวิจัยเพื่อสรรหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีงานวิจัยรวมทั้งสิ้น ๔๔๗ เรื่อง ก่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน จนสามารถจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาค เพื่อการเผยแพร่ความรู้ อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชนตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ ๕๔๕ เรื่อง ผ่านการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓ ครั้ง ในปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๒ ส่งผลให้องค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชดำริเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง 
 
🌿 สำหรับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ โดยอาศัยการสนับสนุนด้านบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และการประสานงานผ่านเครือข่ายการศึกษาในความดูแลของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อบูรณาการความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งจากสถาบันการศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและบุคลากรจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และการประสานงานผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

🌿 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะวางแผนการขยายผลองค์ความรู้ด้านงานวิจัย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ผ่านพันธมิตร สถาบันการศึกษาในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อบูรณาการความรู้องค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป

✨🖋 โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี และผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรุงเทพมหานคร

ภาพ : fb มูลนิธิชัยพัฒนา

รับชมวิดิโอข่าวเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://ch3plus.com/news/program/266607?jwsource=cl 👉 https://news.ch7.com/detail/530726
Share