สารจากคณบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 🎉 🌏 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 / Jul / 2021 สารจากคณบดี

สำหรับคณะสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลำดับที่ 15 เป็นหน่วยงานน้องใหม่ที่ประกาศจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นการรวมกันของ “วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม” และ “ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การผลิตบัณฑิตที่มี “ตัวตน”ที่มีเอกลักษณ์

“ตัวตน” ของคนสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นการ ทาสีเขียวเพื่อให้คนอื่นเห็นว่า เรามีสีเดียวกับ “ต้นไม้”

หากแต่…เพราะว่า “ต้นไม้ หรือ ธรรมชาติ” เปรียบเสมือน หลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่ง รวมทั้งมนุษย์ โดยจัดการ/ควบคุมไม่ให้ก่อมลพิษขึ้น

และ “ตัวตน” ของบัณฑิตคณะสิ่งแวดล้อม จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาและปรับตัวให้สามารถอยู่บนโลกของการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ
คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share