🌏 สิ่งแวดล้อมของไทยในอนาคต ” Keep life in environment Keep environment in science” โดยท่านองคมนตรี ศ. ดร.เกษม จันทร์แก้ว
27 / Jul / 2021 บทความสิ่งแวดล้อม


🌏 สิ่งแวดล้อมของไทยในอนาคต 

“Keep life in environment Keep environment in science”

ได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งแวดล้อมในอดตีถึงปัจจุบัน คนไทยกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเครื่องมือทางนิเวศวิทยาสำหรับการเรียนรู้และวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดวิถีชีวิตคนไทยในอนาคต

 

Share