องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ได้รับยกย่องเป็น🌿“เกษตราภิชาน” มก. ประจำปี พ.ศ. 2565
24 / Mar / 2022
🥳🌏คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่💐ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเป็น 🌿“เกษตราภิชาน” (ผู้ที่รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
Share