🌏🌸คณะสิ่งแวดล้อม มก. กำแพงแสน ร่วมประชุมหารือแนวคิด♻การบริหารจัดการขยะภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
17 / Nov / 2021
เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะแต่ละประเภท และสร้างความตระหนักรู้แก่บุคคลภายในวิทยาเขตฯ ในการจัดการขยะภายในส่วนงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
♻ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน และผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร ประธานกรรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมหารือแนวคิดเกี่ยวกับ 🗑 การจัดการขยะภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะแต่ละประเภท และสร้างความตระหนักรู้แก่บุคคลภายในวิทยาเขตฯ ในการจัดการขยะภายในส่วนงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Share