🌏💐 คณะสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
11 / Apr / 2022
🔹นายสิรภพ อบแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
🔸นางสาวสุชาดา ศรีพูนทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
ปฏิบัติงานที่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
Share