💡 I-REC กลยุทธ์สู่ Carbon Neutrality & Net zero emission
26 / Jun / 2022
✅ VGREEN, KU ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรองพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564 ⚡️เป็นรายแรกของประเทศไทย

🔥 ผู้ตรวจประเมินภายนอก:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะ Local Issuer ตามาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ของประเทศไทย ขึ้นทะเบียนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรอง REC (REC 3rd Party Verifier) เพื่อให้บริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน I-REC

🔥 กระบวนการซื้อขาย REC:
ผู้ขายจะต้องลงทะเบียนตามมาตรฐาน I-REC รวมถึงยื่นขอการรับรองโรงไฟฟ้า และการรับรอง REC มาที่ กฟผ. เพื่อตรวจสอบและส่งมอบ REC ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อ สำหรับวิธีการคำนวณหน่วยการซื้อขาย REC คิดจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้จริง คือ ไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 REC

🔥 ประโยชน์จากการซื้อขาย REC:
(1) โครงการการพัฒนาและการผลิตพลังงานหมุนเวียน ได้รับกระตุ้นให้มีดำเนินการมากขึ้น
(2) ภาคเอกชน มีทางเลือกในการใช้พลังงานหมุนเวียนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) ประเทศไทย ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและยั่งยืน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2573 ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

❇️ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
https://irecissuer.egat.co.th/

✳️ สอบถามรายละเอียด:
มาลินี ศรีอนุชา
vgreenku@gmail.com/ 065-092-4909

iRECcertificate
InternationalRenewableEnergy
ใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียน
ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการรับรองREC
REC3rdPartyVerifier
วีกรีนคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VgreenKU
Share