ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลถวายรายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 / May / 2021
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 12.30 .

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม  ทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่มา : มุลนิธิชัยพัฒนา
Share