🥳 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งวิชาการ 🎉 🎉
12 / Oct / 2021
📌 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ 💐 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 👏👏
📌 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ 💐 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม👏👏
Share