🌿💊คณะสิ่งแวดล้อมสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรแก่หน่วยงานใน มก. และชุมชนใกล้เคียง
29 / Apr / 2022
คณะสิ่งแวดล้อมสนับสนุน🌿ยาสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมอบจากสภาการแพทย์แผนไทยให้แก่บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม คณะประมง กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ และชุมชนโรงสูบ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคโควิด-19
📌โดยในวันที่ 15 มี.ค.65 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวจันทร์เป็นผู้แทนคณะฯมอบยาแก่ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ณ สำนักงานคณบดี อาคารบุญอินทรัมพรรย์
และ📌วันที่ 27 เม.ษ. 65 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมอบยาแก่ นายประเพลิน เกษมโอภาส ผอ.กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และคณะผู้แทนจากชุมชนโรงสูบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
Share