คณะสิ่งแวดล้อม💐ร่วมแสดงความยินดีกับคณะต่างๆ ใน กพส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
31 / Mar / 2022
💐โดยวันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ามอบต้นไม่้มงค เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 19 ปี โดยมี ผศ. ดร.บุบฝา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ ผศ. ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ
💐วันที่ 24 มีนาคม 2565
คณะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ามอบต้นไม่้มงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 17 ปี โดยมี ผศ. ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและคณะเป็นผู้แทนรับมอบ
Share