⛅คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และ🌾การเกษตรกรรม
04 / Mar / 2022

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ซึ่งจัดโดย สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม โดยมีนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ. กยผ. กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนประมาณ ๕๐ คน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอข้อมูลความเชื่อมโยงของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับแผนนโยบายระดับประเทศ ๒) การนำเสนอข้อมูลค่าทดแทน (Proxy) เพื่อใช้ในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลของประเทศไทย โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share