งานพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือ PACKBACK เก็บกลับบรรจุภัณฑ์…เพื่อวันที่ยั่งยืน
21 / Dec / 2021
🗓เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 🕙 10.00 – 12.00 น.ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 Casean Ratchada อาคาร CW Tower ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
🔰 รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ในนาม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีแสดงเจตจำนงความร่วมมือการส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต Extended Producer Responsibility (EPR) ภายใต้การดำเนินโครงการ PackBack เพื่อแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมแรงร่วมใจในการกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผ่านการขับเคลื่อนและร่วมมือจากภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การตั้งจุดรับคืนของร้านค้าปลีก-ห้างสรรพสินค้า-มหาวิทยาลัย การนำวัสดุหมุนเวียนกลับสู่ระบบเศรษฐกิจด้วย 12 Rs จัดโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
♻️ โดยมี องค์กร ภาครัฐ เอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รวบรวม โรงงานรีไซเคิล และพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึงและเทศบาลตำบลเกาะสีชัง รวม 51 องค์กร เข้าร่วมจับมือผลักดัน EPR เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

✳️ รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ
1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กระทรวงมหาดไทย

✳️ รายชื่อหน่วยงานผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
7. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
10. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
12. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
14. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
15. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
17. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด
19. กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
20. สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
21. บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
23. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
25. บริษัท ไซม์ ดาร์บี ออยล์ มรกต จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
27. บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จํากัด
28. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
29. บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
30. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
31. บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
32. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
33. อีโคลีน เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี
34. บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด

✳️ รายชื่อหน่วยงานภาคการศึกษา องค์กรต่างประเทศ และองค์กรอิสระ
35. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
38. สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย
39. โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics
40. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)
41. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
42. สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง

✳️ รายชื่อหน่วยงานผู้รวบรวมและโรงงานแปรรูป
43. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
44. บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด
45. สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า
46. บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด
47. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

✳️ รายชื่อหน่วยงานพื้นที่นำร่อง
48. จังหวัดชลบุรี
49. เทศบาลเมืองแสนสุข
50. เทศบาลเมืองบ้านบึง
51. เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

Share