คณะสิ่งแวดล้อมจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ♻️การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 3 สำหรับสถาบันการศึกษาทั่วไป
06 / Nov / 2021
🗓 เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ย. 64 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมออนไลน์
♻️ “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 3” สำหรับสถาบันการศึกษาทั่วไป
👨‍👩‍👧‍👦 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 89 คนประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยการอบรมครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน มีผู้สนใจเข้าฟังอบรม 273 คน และครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้สนใจเข้าฟังอบรม 377 คน 

ซึ่งโครงการอบรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการอบรม และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากเหล่าวิทยากรดังนี้

🥡 “ความรู้เรื่องขยะและสถานการณ์ของขยะ” โดย ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
♻️ “กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก” โดย อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคุณสยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 
🥤 💰 “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย คุณศศิโณทัย โรจนุตมะ และคุณจันทร์สยาม สมในธรรม บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 
🙏 คณะสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 1
โดยมีนิสิต และบุคลากรที่สนใจจำนวน 237 คนจาก คณะสิ่งแวดล้อม คณะประมง คณะเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 2
โดยมีนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 377 คน จากคณะสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร คณะประมง คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหาร คณะสัตวแพทย์ และคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
Share