ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบ”ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ” แก่ สผ.(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
17 / Dec / 2021

🗓 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

🔹ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งมอบ”ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ” ให้แก่ สผ.(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานรับมอบ ซึ่งจัดทำในรูปแบบของสื่อ Infographic รวม 8 รูปแบบ เผยแพร่ในเว็บไซต์ สผ. และเว็บไซต์ กชพ. ประกอบด้วย

🔸เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าอัจฉริยะ
🔸เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ
🔸เมืองคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
🔸เมืองสุขภาพอัจฉริยะ
🔸เมืองพักอาศัยอัจฉริยะ
🔸เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
🔸เมืองการศึกษาอัจฉริยะ
🔸เมืองศูนย์กลางราชการอัจฉริยะ

“โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ” เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเมืองอัจฉริยะของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองเดิมให้น่าอยู่มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน หรือการพัฒนาเมืองใหม่ที่มีรูปแบบการพัฒนาเป็นเมืองเฉพาะตามหน้าที่หรือวัตถุประสงค์หลักของเมืองนั้นๆ

ภาพ / ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share