🌏😃คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง👉อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
12 / Nov / 2021
คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “อนุกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน” จากสำนักนายกรัฐมนตรี

🌳 BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ 📌เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ 📌เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ 📌เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษารายละเอียด BCG Model เพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://www.bcg.in.th/
Share