การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2
23 / Feb / 2021 Environmental Science
รายละเอียด

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในงานฝุ่นพิษ PM 2.5 กับความรัก เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลกระทบ ความเสี่ยงสุขภาพ และวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้อย่างเหมาะสม  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Share