อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์
19 / Feb / 2021 Center for Research and Academic Services
รายละเอียด

วิทยากรโดย รศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติชั้นนำในงาน วิจัยทางสังคมศาสตร์โดยโปรแกรม R
– วันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงในงานวิจัย ทางสังคมศาสตร์โดยโปรแกรม R

สถานที่

ห้องประชุม

วันที่ / เวลา

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09:00 -16:00 น.
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09:00 -16:00 น.

Share