การเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนแปลงรายวิชา นิสิตปริญญาตรี-มก.บางเขน หลักสูตรภาษาไทย หลังระบบออนไลน์ปิด
09 / Sep / 2021 Office of the Secretary
รายละเอียด

ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา/เปลี่ยนแปลงรายวิชา สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย บางเขน หลังระบบออนไลน์ปิด

👉Download ใบคำร้อง : https://registrar.ku.ac.th/…/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8
เอกสารที่ต้องใช้
1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/คำร้องทั่วไป
2. KU3 Add/Drop Form
กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน > ส่งให้ อ.ประจำวิชา, อ.ที่ปรึกษา, หัวหน้าภาควิชา และคณบดีที่นิสิตสังกัดลงนามให้ครบทุกท่าน (สามารถลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้)

👉ส่งเอกสารมายัง สบศ. : https://registrar.ku.ac.th/request
เข้าเว็ปไซด์สำนักบริหารการศึกษา มก. ตาม link ด้านบน > บริการนิสิต > ยื่นคำร้องทั่วไปนิสิตออนไลน์ > แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

วัน / เวลา

**วันสุดท้ายของการขอส่งเอกสารเพิ่ม-ถอนรายวิชาล่าช้า ถึง สบศ. วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564**

Share