ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานมอบ🏆รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564
20 / Oct / 2021 Office of the Secretary
รายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด🏆งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564 : รูปแบบการจัดงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=68259

วัน – เวลา

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

🕘 9.00-12.00 น.

📌สามารถเข้าสู่ระบบการประชุมออนไลน์ได้โดยสแกน QR Code ตามภาพ

📌หรือผ่านทาง click : Link

กำหนดการ

09:00-09:30 • กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สุตเขตน์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
• กล่าวเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

09:30-11:00 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเด็นวิจัยท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศ” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

01:00-12:00 อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรแก่นักวิจัยและส่วนงาน

  • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
  • รางวัล KU Research Star
  • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  • รางวัลส่วนงาน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Share