ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าวิชา 01355103 สำหรับนิสิตบางเขนเท่านั้น
08 / Jun / 2022 Office of the Secretary

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Registration)
รายวิชา 01355103 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 10 – 15 มิ.ย. 65 เฉพาะนิสิตภาคปกติ บางเขน เท่านั้น!!
นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 65 (16.00 น. เป็นต้นไป)

Share