ขอเรียนเชิญร่วมอวยพร online เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มก.
16 / Jul / 2021 Office of the Secretary
30 กรกฎาคม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ก้าวสู่ปีที่ 9..ผู้นำศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ร่วมอวยพร Click

คณะสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยรวมหน่วยงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยสืบต่อไป

ในการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมสมทบกองทุนคณะสิ่งแวดล้อม Click

 

Share