📢 📢 นิสิตสิ่งแวดล้อม มก. บางเขน ยื่อกู้ กยศ. ทั้งรายเก่า รายใหม่ ปีการศึกษา 2564
17 / Sep / 2021 Office of the Secretary

📌 📌 นิสิตรายใหม่สามารถยื่นกู้ยืมได้แล้ว (รายใหม่ หมายถึง นิสิตที่ยังไม่เคยยื่นกู้ยืมที่บางเขนมาก่อนหรือเคยยื่นกู้ยืม แต่ปีการศึกษา 2564 นิสิตย้ายหลักสูตรหรือย้ายคณะ หรือเคยยื่นกู้ที่บางเขน แต่ลาออก พ้นสภาพ แล้วกลับเข้าเรียนใหม่ กองทุนฯมีระเบียบว่าต้องยื่นกู้และทำสัญญาใหม่)

✅✅ นิสิตที่มีความประสงค์กู้ยืมสามารถยื่นกู้ยืมในระบบ DSLหรือ App กยศ. connect

🗂 รายละเอียดเรื่องการเตรียมเอกสารรับรองรายได้

https://www.facebook.com/468999596488013/posts/4255658267822108/

🗂 เอกสารรับรองรายได้กรณีบิดาหรือมารดาไม่มีรายได้ประจำ

https://www.studentloan.or.th/th/download/1617155909

🗂 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

https://www.studentloan.or.th/th/download/1617762139

📌 📌 สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02 118 0176 เวลา 9.00-15.00น. เว้นวันหยุดราชการ

📌 ติตดามการยื่นกู้ได้ที่ 📌 https://www.facebook.com/studentloanku

Share