🥳เชิญชม และเชียร์ 👏การประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ 🏆รอบตัดสิน
27 / Jan / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด

คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปีแรกและจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมองค์รวมที่จะส่งเสริมให้นิสิตทั้ง 5 คณะได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และนิสิตจะได้รับการสร้างเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ
โดยนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกทุกจะต้องผ่านกิจกรรม “ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
สำหรับโจทย์ของการประกวดในครั้งนี้ คือ การใช้ประโยชน์จาก ต้นยูคาลิปตัส โดยสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยูคาลิปตัส แต่ต้องอยู่บพื้นฐานความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนว Go Green ใช้ประโยชน์สูงสุด Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม Zero waste ไม่เหลือของเสีย และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อชิงรางวัลจากการประกวด ได้แก่ รางวัลรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท และรางวัล Popular vote

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/forestku

🗓 วัน – เวลา

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ บริเวณโซนแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรม ด้านข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

กำหนดการ

09.00 น. ลงทะเบียน
09.20 น. วีดิทัศน์ แนะนำโครงการ ที่มา วัตถุประสงค์
แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
09.40 น. นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ (ต่อ)
15.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
16.00 น. ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

Share