โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 2
21 / Sep / 2021 Office of the Secretary
วัน-เวลา

🗓 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
🕓 16.00 – 17.30 น.
🖥 ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

กำหนดการ
16.00-16.30 น.

นิสิตลงทะเบียนออนไลน์

16.30-16.35 น.

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการอบรม

16.35-16.50 น.

🥡 การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องขยะและสถานการณ์ของขยะ”โดย

  • ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
16.50-17.05 น.

♻️ การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก”โดย

  • อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
  • คุณสยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ
    บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
17.05-17.20 น.

💰 การบรรยายในหัวข้อ “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน”โดย

  • คุณศศิโณทัย โรจนุตมะ และ คุณจันทรสยาม สมในธรรม
    บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
17.20-17.25 น.

🥡 แนะนำโครงการธนาคารขยะ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

17.25-17.30 น.

💬 ช่วงถามตอบและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ

 

👉โปรดแสกน QR Code เพื่อเข้าฟังในระบบออนไลน์

Share