ประกวด Presentation โครงงาน สำหรับนิสิตปี 4 ทั้ง 2 สาขาวิชา
31 / Mar / 2022 Office of the Secretary
รายละเอียด
😄คณะสิ่งแวดล้อมจัดประกวด Presentation โครงงาน 👉สำหรับนิสิตปี 4 ทั้ง 2 สาขาวิชา 🎖รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล (สาขาวิชาละ 6 รางวัล)
🥇รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
• รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🥈รางวัลดีมาก จำนวน 4 รางวัล
• รางวัลละ 4,000 บาท
🥉รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล
• รางวัลละ 2,000 บาท
หลักเกณฑ์การประกวด
1. นำเสนอ Presentation เป็นรูปแบบ Powerpoint ประกอบด้วย คำนำ วิธีการ ผล วิจารณ์ และสรุป รวมกันไม่เกิน 10 slide
2. เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ต่อกลุ่ม
3. สามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งแบบกลุ่ม หรือส่งตัวแทน
4. มติพิจารณาจากกรรมการภาควิชาถือเป็นเอกฉันท์
👉ส่งผลงานมาที่ภาควิชากันเลย! ภายในวันที่ 10 เม.ย. 65 นี้
Share