ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ ภาษาอังกฤษ3
24 / Feb / 2021 Environmental Technology and Management

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ภาควิชาเทโนฯ เพื่ออาจารย์ นิสิต และบุคคลอื่นๆ สามารถใช้งานดังนี้

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อ
​          1. เผยแพร่เอกสารและสื่อการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนฯ
          2. การจองห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ Online ของภาควิชาเทคโนฯ
          3. การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องแก้ว Online  ของภาควิชาเทคโนฯ
          4. เอกสารสำคัญต่างๆ ให้ดาวน์โหลด          

ดังเว็บไซต์ https://enviku.wixsite.com/enviku

Share