การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ
22 / Feb / 2021 Environmental Technology and Management
รายละเอียด

ด้วย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

  1. บก.06 ตารางราคากลาง-เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ
  2. ประกาศประกวดราคา-เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ
  3. เอกสารประกวดราคา-เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ
  4. รายละเอียดคุณลักษณะ-เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ
Make an offer and bid
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
Share